Jdi na obsah Jdi na menu
 

Co byste měli vědět o šikaně III.

 

Příloha č. 1

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování

 

 1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:

 

Ø Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.

Ø Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.

Ø O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.

Ø Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.

Ø Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.

Ø Stává se uzavřeným.

Ø Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.

Ø Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.

Ø Zašpiněný nebo poškozený oděv.

Ø Stále postrádá nějaké své věci.

Ø Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.

Ø Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.

Ø Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.

Ø Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

Ø (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)

 

 

 1. Přímé znaky šikanování mohou být např.:

 

Ø Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo „legrací“ zranitelný.

Ø Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným nebo pohrdavým tónem.

Ø Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.

Ø Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje.

Ø Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.

Ø Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí.

Ø Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

 

 

 1. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:

 

Ø Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.

Ø Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.

Ø Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.

Ø Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.

Ø Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.

Ø Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

Ø Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“

Ø Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

Ø Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

Ø Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

Ø Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

Ø Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

Ø Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.).

Ø Dítě se vyhýbá docházce do školy.

Ø Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

  

Příloha č. 2

Stadia šikanování

 

Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj.

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka.  Třetí stadium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem.

                                                                  Michal Kolář

První stadium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

 

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

 

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.

 

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

 

Stadia šikanování podle Michala Koláře, 1990, 1996, 1997, 2000 aj.

 

Příloha č. 3

Doporučená literatura z oblasti školního šikanování

 

Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál.

Kolář, M. (1997, 2000). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál.

Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita.

Kolář, M. (Ed.) (2004). Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v Olomouci na PF UP 30.3.

Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR.

Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: sborník metod. Praha, IPPP.

Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha: Portál.

Časopisy

Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy. In: Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum.

Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina č.3/2007

Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18

Kolář, M. (2005). Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická chirurgie. Prevence 7 (2), 3-7.

Kolář, M. (1998). Soudce Lynch na českých školách? Vyšetřování a léčba specifických typů šikan; in Sborník „Prevence šikanování ve školách“, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Praha.

 

Příloha č. 4

Příklady šikanování

 1. Případ: Zpověď oběti počátečního stadia šikanování

         (doslovný přepis)

 • nadávaj mi
 • dělaj mi naschvály
 • maj na mne poznámky když přijdu po nemoci
 • rejpaj do mne
 • když se učitel rozhoduje koho vyzkoušet tak mu poraděj mne
 • když nejsem ve škole říkaj učitelům, co není pravda
 • když něco provedou, snaží se to svalit na mne
 • když se učitel zeptá jestli někdo má tahák, hned se všichni ozvou, že mám já
 • vo hodině, když písemka, tak zničeho nic se ozve abych neopisoval
 • všichni maj strašnou radost když dostanu špatnou známku
 • když jsem služba, tak všichni udělaj ve třídě nepořádek
 • nepouští mne mezi sebe když si povídají
 • když si řeknu o sešit tak řeknou, že ho nemají dopsanej a pak ho pučej někomu jinýmu
 • ve frontě na oběd mne předbíhají
 • když je ve třídě smrad tak hned řeknou že jsem si prd
 • povyšujou se nade mne
 • Nic mi nepučej
 • když něco udělám, hned to všem řeknou
 • plivnou mi na židli a na všechny ostatní, abych si nemohl najít jinou
 • na výtvarce si ode mne vezmou štětec a nic mi neřeknou a maj z toho strašnou srandu, když ho hledám
 • když v matice někdo počítá na tabuli, tak mu raděj a řeknou mu i výsledky. Ale mně ne. Když uš mi poraděj, tak špatně
 • někdy mi tašku zamknou do skříně a říkaj že od ní nemaj klíč
 • když se učitel zeptá kdo chybí tak místo mého jména řeknou nějakou nadávku

 

 

 1. Případ: „ Premiantka třídy“ – za určitých okolností se může stát obětí šikany kterékoliv dítě.

 

Půvabná třináctiletá dívka, premiantka třídy závodně hrající tenis, se stala terčem kritiky a nemilosti skupiny spolužáků. Nedokázala se zapojit do společné zábavy, snad působila poněkud křečovitě a byla příliš orientována na výkon. To však neopravňovalo zdatného a oblíbeného chlapce, aby jí dlouhodobě fyzicky ubližoval. Jelikož ale ona byla zdatná a odvážná dívka, pokoušela se mu někdy postavit a vrátit mu způsobené příkoří, ovšem proti jeho brutalitě neměla šanci. Schytala od něj tvrdé rány a kopance. Nikdo se jí nezastal. Po takovém střetu často plakala. Rodiče a učitelé se nikdy o jejím trápení nedověděli. Obětí agresivity tohoto „gentlemana“ se krátkodobě staly dvě další dívky s výborným prospěchem.

Po příchodu nového žáka, který byl jednoznačně nejsilnější a přitom povahově mírný a jemný, násilí zmíněného chlapce ustalo.

Je zajímavé, že dívka, která se mi s tímto příběhem svěřila a kvůli níž jsem navázal spolupráci s mimořádně obětavou výchovnou poradkyní, si po delší době téměř na nic nevzpomněla. Její bolestivé vzpomínky byly vytěsněny mimo vědomou oblast.

 

 Kolář M. (2005) Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005

 

Příloha č. 5

Informační leták pro žáky ZŠ a pro studenty SŠ

 

         Nikdo nemá právo druhému ubližovat!

 

         Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál.

 

         Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto.

 

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM, VÝCHOVNÝM PORADCEM).

 

 

 Co je to šikanování?

 

         Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

         Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.

 

Proč bývá člověk šikanován?

 

         Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v něm, ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí.

 

Jak se můžeš bránit?

 

         Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: „Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší.“ Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující:

 

Ø Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě.

Ø Svěř se svým rodičům.

Ø V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou Linku bezpečí, telefon 800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.